Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch Advies Groeifinanciering Nieuws & Artikelen Contact sitemap
   
 
Archief:
Jaar:
Categorie:

WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd !

  2. Naar een nieuw vennootschapsrecht - deel 3 - de Besloten Vennootschap

  3. Naar een nieuw vennootschapsrecht - deel 2 - algemene bepalingen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief - Neven & Partners‘Put not your trust in money, but put your money in trust.’
Oliver Wendell Holmes
 

 
  De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 februari 2019 het wetsontwerp nr. 3119 “tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen” goedgekeurd. Dit houdt in dat het thans wordt voorgelegd aan de Koning ter ondertekening en vervolgens kan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 1 mei 2019.
   

  Op 4 juni 2018 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp nr. 3119 ingediend “tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen” (hierna het “WVV”). In deel 1 gingen we nader in op de belangrijkste krachtlijnen die in de nieuwe regeling zijn opgenomen en op de overgangsregels die zijn voorzien. In deel 2 gingen we dieper in op de algemene bepalingen van het WVV. In dit deel 3 willen we het hebben over de Besloten Vennootschap, die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vervangen en door de wetgever als de standaardvennootschap wordt naar voor geschoven in het nieuwe wetboek.
   

  Op 4 juni 2018 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp nr. 3119 ingediend “tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen”. In deze Nieuwsbrief - deel 2 geven we een kort overzicht geven van de algemene bepalingen die zijn opgenomen in boek 1 en boek 2 van het nieuwe wetboek. We focussen hierbij vooral op de wijzigingen tegenover de huidige regeling. De doelstelling is/was dit nieuwe wetboek nog voor het jaareinde te laten goedkeuren.
   

  Op 4 juni 2018 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp nr. 3119 ingediend “tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen”. Voor iedereen die een vennootschap of vereniging heeft is het van belang na te gaan welke gevolgen dit wetsontwerp voor hem/haar kan inhouden. We geven hier een kort overzicht van de belangrijkste krachtlijnen. En gaan na welke overgangsregels zijn voorzien zodat u weet of en hoeveel tijd u hebt om uw vennootschap of vereniging aan te passen aan het nieuwe recht.
   

  De wet van 16 juni 2006, de zogenaamde prospectuswet, is vervangen door een Europese Verordening en een nieuwe Belgische wet. Wat zijn de wijzigingen die worden doorgevoerd? Wordt het nu makkelijker en/of goedkoper voor bedrijven om een publieke aanbieding te doen? Wanneer worden de nieuwe regels van toepassing?
   

  De private privak zag het levenslicht in 2003. Het werd geen succes tot in 2007 het statuut een eerste maal werd herzien en dit keer met beter gevolg. Getuige de meer dan 50 private privaks die inmiddels zijn opgericht. Toch, al bij al, vrij bescheiden in vergelijking met buitenlandse voorbeelden (zoals de Luxemburgse SICAR). De wetgever heeft het statuut thans verder verbeterd en versoepeld. Een nieuw (derde) leven voor de private privak?
   

  De nieuwe wet over de hervorming van het ondernemingsrecht die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 heeft ook voor de populaire burgerlijke maatschappen twee belangrijk gevolgen…
   

  De wet tot versterking van de economische groei van 26 maart 2018 brengt ook enkele wijzigingen aan in de regeling van de tax shelter voor startersvennootschappen. Kapitaalverminderingen zijn niet noodzakelijk een uitsluitingsfactor meer. En ook de uitsluiting voor bedrijfsleiders is herwerkt en versoepelt.Hieronder de volledige uitleg.
   

  Op 30 maart 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Eén van de opmerkelijkste nieuwigheden betreft de invoering van een tax shelter-regeling voor groeibedrijven; regeling die grotendeels geïnspireerd is op de “tax shelter”-regeling die in 2015 werd ingevoerd voor investeringen in startersvennootschappen.
We bespreken in deze nota deze nieuwe regeling die vanaf aanslagjaar 2019 (dus investeringen in 2018) in werking treedt.
   

  Om van de tax shelter bij het investeren in startersvennootschappen te kunnen genieten dienen bewijsdocumenten afgeleverd te worden (naargelang de investering die voor de tax shelter in aanmerking komt) door de startersvennootschap, het ‘financieringsvehikel’, het ‘openbaar startersfonds’ of de ‘private startersprivak’.In een bericht dat op 16 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, stelt de administratie nieuwe (niet-verplichte) modelattesten ter beschikking.
   

  Op de valreep van 2017 werd de wet op de hervorming van de vennootschapsbelastingen goedgekeurd. De wet van 25 december 2017 houdt in dat de tarieven vanaf 1/01/2018 naar beneden gaan. Daarnaast bevat de wet een aantal begeleidende maatregelen om de hervorming budgettair neutraal te houden. We zoemen in deze nota even op deze opmerkelijke hervorming.
   

  De regering voerde in 2013 een nieuwe regeling in waarbij aandelen waarop wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een verminderde roerende voorheffing op dividenden. De minister heeft nu een verduidelijking aangebracht over de toepasselijkheid van die verminderde roerende voorheffing bij uitkering van voorheen gereserveerde winsten (mei 2017).
   

  De wet van 18 december 2016 heeft de tax shelterregeling voor Startersvennootschappen aangevuld en aangepast. Ze voorziet ook een regeling tot erkenning van crowdfundingplatformen en voor erkenning van startersfondsen
   

  In het kader van een (roerende) successieplanning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een maatschap gecombineerd met een schenking. Is er nu een probleem volgens de Vlaamse Belastingdienst?
   

  In principe zijn rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen optreden BTW-plichtig. Tot op vandaag hadden ze in de praktijk echter de keuze om hun handelingen al dan niet aan de BTW te onderwerpen. Dit keuzestelsel wordt echter door de BTW-administratie opgeheven ingevolge een beslissing van 20.11.2014 (Beslissing BTW nr.E.T.125.180). In een recente mededeling van de FOD Financiën van 24 februari 2016 werd dit nu definitief (?) bepaald op 1 juni 2016.
   

  De burgerlijke maatschap is een uitgelezen instrument om uw successie te plannen en toch de controle en inkomsten te behouden. Bovendien is discretie gegarandeerd en is het een soepele en goedkope manier...
   

  Welke wijzigingen werden doorgevoerd aan de regeling van de ‘winwinlening’? Een kort overzicht.
   

  De Programmawet 2015 is in volle voorbereiding. Een aantal maatregelen zijn echter al in grote lijnen bekend en vastgelegd in een ontwerp van wettekst. Voor startende bedrijven zit er goed nieuws in de pijplijn. We bespreken de komende maatregelen in een kort overzicht.
   

  In principe zijn rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen optreden BTW-plichtig. Tot op vandaag hadden ze in de praktijk echter de keuze om hun handelingen al dan niet aan de BTW te onderwerpen. Dit keuzestelsel wordt echter door de BTW-administratie opgeheven vanaf 1 januari 2016. Voor bestuurders die als natuurlijke persoon optreden verandert er niets.
   

 
   

  Aftrek van octrooi-inkomsten van een vennootschap tot 80%: onder welke voorwaarden kan dit? Welke wijzigingen en versoepelingen werden doorgevoerd door de Wet van 17 juni 2013?
   

  Welke wijzigingen werden doorgevoerd in de nieuwe prospectuswet? Wat zijn nu de geldende drempels om als openbare aanbieding beschouwd te worden? Op welke manier wordt de belegger nu beter beschermd?
   

  Wat is simulatie? Hoe vermijden dat uw managementvennootschap als simulatie wordt beschouwd.
   

  Kunnen er afspraken gemaakt worden rond de beëindiging van een bestuursmandaat? Zo ja, wat is dan wettelijk mogelijk?
   

  Hoe je vennootschap beschermen tegen concurrerende activiteiten opgezet door bestuurders, managers en aandeelhouders? Wat zijn de oplossingen en wat zijn de beperkingen om hiermee om te gaan
   

  Wat zijn de mogelijkheden van bestuurders in een moedervennootschap met betrekking tot de controle van de dochtervennootschappen?
   

  Het bedrag dat in aanmerking komt voor de “aftrek voor risicokapitaal” wordt door een wetswijziging in de Programmawet van 28 juni 2013 verder uitgehold.