Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch advies Groeifinanciering Nieuws & artikelen contact sitemap
   
 
Archief:
Jaar:
Categorie:

WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Checklist voor Corona-tax shelter

  2. Taxshelter -regeling voor door Corona getroffen bedrijven - Uiterste datum nadert snel !

  3. De organisatie van algemene vergaderingen in Covid-19 tijden !
‘We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.’
Warren Buffett
 

 
  De bijgaande checklist laat toe of uw vennootschap / investering in aanmerking komt voor de "Corona" taxshelter-regeling. Deze loopt nog tot 31 december 2020. Dus snel wezen is de boodschap. In een nota op onze website leest u alles over deze regeling.
   

  De federale regering heeft in juli een nieuwe taxshelter-regeling gelanceerd voor KMO's die zwaar getroffen werden door de Covid-19 lock-down in het voorjaar. Nog tot 31 december 2020 kan deze worden aangewend. Snel wezen is dus de boodschap!
   

  De Federale regering heeft een bijzondere regeling uitgewerkt om, in tijden van lock down maatregelen, het mogelijk te maken voor vennootschappen en verenigingen om hun algemene vergaderingen te houden. Het volmachtbesluit bevat tevens maatregelen ter versoepeling van de vergaderingen van het bestuursorgaan.
Deze maatregelen die eerst tot 3 mei 2020 liepen zijn nu bij KB van 28 april 2020 verlengd tot 30 juni 2020.
   

  Tegen uiterlijk 31 maart 2020 moeten de bewijsdocumenten in het kader van de tax shelter voor starters en groeiers worden bezorgd aan de belastingplichtigen en aan de fiscale administratie. Er zijn nieuwe modelformulieren, zowel voor starters als voor groeiers. Bovendien kunnen vanaf 1 januari 2020 de bewijsdocumenten enkel elektronisch bezorgd worden aan de fiscale administratie. Alle praktische details en de nieuwe modelformulieren in bijgaande nota...
   

  Op 6 mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 april 2019 die nog maar eens de tax shelterregeling voor Startersvennootschappen wijzigt en die gelijktijdig dezelfde wijzigingen doorvoert in de tax shelterregeling voor Groeibedrijven. De zogenaamde "bedrijfsleidervoorwaarde" wordt voor beide regelingen terug verstrengd! We bespreken hier deze wijzigingen die vanaf aanslagjaar 2020 (dus investeringen in 2019) in werking treden.
   

  De wet van 23 maart 2019 voert het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" (WVV) in in ons recht dat het Wetboek van vennootschappen zal vervangen. Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 met een overgangsregeling voor bestaande vennootschappen.
In dit Deel 4 willen we de Naamloze Vennootschap “nieuwe stijl” bespreken zoals deze geregeld wordt in het WVV. We focussen hierbij vooral op de wijzigingen tegenover de regeling in het W.Venn..
   

  De wet van 23 maart 2019 voert het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" (WVV) in ons recht in dat het Wetboek van vennootschappen zal vervangen. Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 met een overgangsregeling voor bestaande vennootschappen.
In dit deel 3 willen we het hebben over de Besloten Vennootschap, die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vervangen en door de wetgever als de standaardvennootschap wordt naar voor geschoven in het nieuwe wetboek. We focussen hierbij vooral op de wijzigingen tegenover de regeling in het W.Venn.
   

  De wet van 23 maart 2019 voert het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" (WVV) in in ons recht dat het Wetboek van vennootschappen zal vervangen. Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 met een overgangsregeling voor bestaande vennootschappen. Na een eerste nieuwsbrief (zie deel 1) met de belangrijkste krachtlijnen en de overgangsregels bij invoering van het nieuwe wetboek, willen we hierna een kort overzicht geven van de algemene bepalingen die zijn opgenomen in boek 1 en de gemeenschappelijke bepalingen die voor alle rechtspersonen van toepassing zijn in boek 2 van het WVV. We focussen hierbij vooral op de wijzigingen tegenover de regeling in het W.Venn..

   

  De wet van 23 maart 2019 voert het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen" (WVV) in in ons recht dat het Wetboek van vennootschappen zal vervangen. Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 met een overgangsregeling voor bestaande vennootschappen. In dit eerste deel van in totaal vier, geven we een kort overzicht van de belangrijkste krachtlijnen die in de nieuwe regeling zijn opgenomen. En zullen we nagaan welke overgangsregels zijn voorzien zodat u weet of en hoeveel tijd u hebt om uw vennootschap of vereniging aan te passen aan het nieuwe recht.

   

  De wet van 16 juni 2006, de zogenaamde prospectuswet, is vervangen door een Europese Verordening en een nieuwe Belgische wet. Wat zijn de wijzigingen die worden doorgevoerd? Wordt het nu makkelijker en/of goedkoper voor bedrijven om een publieke aanbieding te doen? Wanneer worden de nieuwe regels van toepassing?
   

  De private privak zag het levenslicht in 2003. Het werd geen succes tot in 2007 het statuut een eerste maal werd herzien en dit keer met beter gevolg. Getuige de meer dan 50 private privaks die inmiddels zijn opgericht. Toch, al bij al, vrij bescheiden in vergelijking met buitenlandse voorbeelden (zoals de Luxemburgse SICAR). De wetgever heeft het statuut thans verder verbeterd en versoepeld. Een nieuw (derde) leven voor de private privak?
   

  De nieuwe wet over de hervorming van het ondernemingsrecht die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 heeft ook voor de populaire burgerlijke maatschappen twee belangrijk gevolgen…
   

  De wet tot versterking van de economische groei van 26 maart 2018 brengt ook enkele wijzigingen aan in de regeling van de tax shelter voor startersvennootschappen. Kapitaalverminderingen zijn niet noodzakelijk een uitsluitingsfactor meer. En ook de uitsluiting voor bedrijfsleiders is herwerkt en versoepelt.Hieronder de volledige uitleg.
   

  Op 30 maart 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Eén van de opmerkelijkste nieuwigheden betreft de invoering van een tax shelter-regeling voor groeibedrijven; regeling die grotendeels geïnspireerd is op de “tax shelter”-regeling die in 2015 werd ingevoerd voor investeringen in startersvennootschappen.
We bespreken in deze nota deze nieuwe regeling die vanaf aanslagjaar 2019 (dus investeringen in 2018) in werking treedt.
   

  Om van de tax shelter bij het investeren in startersvennootschappen te kunnen genieten dienen bewijsdocumenten afgeleverd te worden (naargelang de investering die voor de tax shelter in aanmerking komt) door de startersvennootschap, het ‘financieringsvehikel’, het ‘openbaar startersfonds’ of de ‘private startersprivak’.In een bericht dat op 16 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, stelt de administratie nieuwe (niet-verplichte) modelattesten ter beschikking.
   

  Op de valreep van 2017 werd de wet op de hervorming van de vennootschapsbelastingen goedgekeurd. De wet van 25 december 2017 houdt in dat de tarieven vanaf 1/01/2018 naar beneden gaan. Daarnaast bevat de wet een aantal begeleidende maatregelen om de hervorming budgettair neutraal te houden. We zoemen in deze nota even op deze opmerkelijke hervorming.
   

  De regering voerde in 2013 een nieuwe regeling in waarbij aandelen waarop wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een verminderde roerende voorheffing op dividenden. De minister heeft nu een verduidelijking aangebracht over de toepasselijkheid van die verminderde roerende voorheffing bij uitkering van voorheen gereserveerde winsten (mei 2017).
   

  De wet van 18 december 2016 heeft de tax shelterregeling voor Startersvennootschappen aangevuld en aangepast. Ze voorziet ook een regeling tot erkenning van crowdfundingplatformen en voor erkenning van startersfondsen
   

  In het kader van een (roerende) successieplanning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een maatschap gecombineerd met een schenking. Is er nu een probleem volgens de Vlaamse Belastingdienst?
   

  In principe zijn rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen optreden BTW-plichtig. Tot op vandaag hadden ze in de praktijk echter de keuze om hun handelingen al dan niet aan de BTW te onderwerpen. Dit keuzestelsel wordt echter door de BTW-administratie opgeheven ingevolge een beslissing van 20.11.2014 (Beslissing BTW nr.E.T.125.180). In een recente mededeling van de FOD Financiën van 24 februari 2016 werd dit nu definitief (?) bepaald op 1 juni 2016.
   

  De burgerlijke maatschap is een uitgelezen instrument om uw successie te plannen en toch de controle en inkomsten te behouden. Bovendien is discretie gegarandeerd en is het een soepele en goedkope manier...
   

  Welke wijzigingen werden doorgevoerd aan de regeling van de ‘winwinlening’? Een kort overzicht.
   

  De Programmawet 2015 is in volle voorbereiding. Een aantal maatregelen zijn echter al in grote lijnen bekend en vastgelegd in een ontwerp van wettekst. Voor startende bedrijven zit er goed nieuws in de pijplijn. We bespreken de komende maatregelen in een kort overzicht.
   

  In principe zijn rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen optreden BTW-plichtig. Tot op vandaag hadden ze in de praktijk echter de keuze om hun handelingen al dan niet aan de BTW te onderwerpen. Dit keuzestelsel wordt echter door de BTW-administratie opgeheven vanaf 1 januari 2016. Voor bestuurders die als natuurlijke persoon optreden verandert er niets.
   

 
   

  Aftrek van octrooi-inkomsten van een vennootschap tot 80%: onder welke voorwaarden kan dit? Welke wijzigingen en versoepelingen werden doorgevoerd door de Wet van 17 juni 2013?
   

  Welke wijzigingen werden doorgevoerd in de nieuwe prospectuswet? Wat zijn nu de geldende drempels om als openbare aanbieding beschouwd te worden? Op welke manier wordt de belegger nu beter beschermd?